2007-01 Zó! - De raad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen


ID
1077

Titel
2007-01 Zó! - De raad wil niet gedwongen worden de stad kapot te bezuinigen

Status
Aangenomen

Fractie(s)
 • Zó! Zoetermeer
 • ChristenUnie-SGP
 • Partij Democratie voor Zoetermeer
 • PvdA
 • VVD
 • CDA
 • D66
 • GroenLinks
 • LHN
 • PVV
 • Fractie Van den Berg
 • Zoetermeer Vooruit
 • SP

Toelichting
Besluit, 1. Een Actiecomité ' Raden in verzet' bestaande uit Marijke van der Meer, Vivianne van Yperen, David Weekenstroo in te stellen. 2. Het Actiecomité opdracht te geven om: a. Te onderzoeken, of, en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken, b. Te onderzoeken op welke wijze effectief actiegevoerd kan worden zonder dat de belangen van de inwoners van de aan de actie deelnemende gemeenten geschaad worden, waarbij gedacht wordt aan: • Overleggen met het college of het mogelijk is bij de VNG te bepleiten dat onderhandelingen over de financiële verhoudingen worden opgeschort, • Te onderzoeken wat de gevolgen zijn als het vaststellen van de begrotingen wordt uitgesteld tot de gemeenten voldoende geld hebben, zodat voorkomen kan worden dat er niet-sluitende begrotingen naar de provincie gestuurd moeten worden (en de provincie vervolgens kan ingrijpen), • Een mogelijke gang naar de rechter om de onrechtvaardige positie waarin de gemeenten terecht zijn gekomen te verhelpen, c. De raad over de bevindingen te rapporteren, zo mogelijk in de eerste vergadering van de raad na het zomerreces 3. De gemeentesecretaris via de griffier te verzoeken om ambtelijke bijstand omdat deze vanwege het karakter van de bijstand niet door de griffie kan worden verleend, 4. Eventuele extra onkosten zoals extern juridisch advies, communicatie richting andere raden, communicatie richting bewoners, etc., te betalen uit het potje van de raad,

Geplande einddatum
17-9-2020

Portefeuillehouder
Rosier, M.J.

Gereed voor afdoening

Wijze van afdoening

Datum afdoening

Afgedaan