Motie 2624 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Verzet tegen komst biomassacentrale in Lixhe


ID
2624

Nr
2624

Titel
Motie 2624 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Verzet tegen komst biomassacentrale in Lixhe

Hoofdindieners
  • (Partij voor de Dieren) Loomans, P.J.M.

Medeindiener(s)
  • (50PLUS) Fischer-Otten, A.M.J.N.
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (SP) Wolters Gregório, J.

Dictum
Vragen het college van Gedeputeerde Staten: - Haar invloed aan te wenden, met diplomatieke, juridische en andere middelen die haar ter beschikking staan, om de provincie Limburg als gelijkwaardige overheid te doen participeren in het vergunningsproces voorde bouw van een biomassacentrale in Lixhe.

Deadline

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Aangenomen Voor: Forum voor Democratie, PVV, VVD (4), SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Tegen: CDA, VVD (1) en LOKAAL-LIMBURG. Met stemverklaring tegen: CDA.

Datum
25-9-2020

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke
Roefs, C.W.J.M. (Lia)

Cluster
Ruimte

Medewerker
R. Jaspers

Stand van zaken GS
05-10-2021 De initiatiefnemer heeft de vergunning aangevraagd bij de Waalse overheid en het openbaar onderzoek is gestart. De vergunningsaanvraag heeft na beoordeling geleid tot het indienen van een zienswijze. Deze is 4 oktober 2021 verzonden aan de vergunningverlenende instantie SPW Wallonië. Naast inhoudelijke opmerkingen is in de zienswijze nogmaals de dringende oproep gedaan Provincie Limburg als belanghebbende partij te betrekken bij en informeren over het vervolgproces. 18-11-2021 Naast SPW Wallonië is de zienswijze ook verzonden aan gemeente Visé die heeft aangegeven dat deze wordt betrokken in de resultaten van het openbaar onderzoek. Op een inhoudelijke reactie wordt nog gewacht. 19-1-2022 De verwachting is dat gemeente Visé eind januari 2022 een besluit zal nemen over de vergunningsaanvraag.

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Toelichting

Datum afgedaan

Afgedaan

Stemmen