Motie 2404 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg


ID
2404

Nr
2404

Titel
Motie 2404 gewijzigd Heuvelings c.s. inzake Uitbreiding vrachtautoparkeerplaatsen aan de grens van Limburg

Hoofdindieners
  • Heuvelings, J.M.E. (VVD)

Medeindiener(s)
  • Rey, van J.F.B. (Volkspartij Limburg)
  • Tegels, R.J.J. (CDA)
  • Wageningen, van J. (D66)

Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: - Met Rijkswaterstaat, de transportsector en de gemeenten in gesprek te gaan over het uitbreiden van het aantal vrachtautoparkeerplaatsen in Limburg; - Bij de Rijksoverheid erop aandringen dat men in gesprek gaat met de Duitse autoriteiten om vrachtautoparkeerplaatsen direct over de grens van Limburg open te stellen voor verblijf op zondag en hier hun verantwoordelijkheid te nemen; - De Staten hierover voor het einde van 2018 te berichten.

Deadline
1-1-2019

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Met algemene stemmen.

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2018 (6.1. G-18-018 Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018, brief GS van 8-5-2018 (GS 2018-30757))
vrijdag 29 juni 10:00 tot 18:00
Statenzaal

Datum
29-6-2018

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke
Mackus, H.J.H. (Hubert)

Cluster
Mobiliteit

Medewerker

Stand van zaken GS
In het kader van de programma-aanpak goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost van het MIRT wordt de vrachtwagenparkeerproblematiek behandeld. Het zal ook tijdens het BO Goederencorridor (gelijk met BO MIRT) aan de orde komen. Eind 2018 zal PS nader worden geïnformeerd.

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Toelichting

Datum afgedaan

Relatie met

Afgedaan