Motie 667 Van Wageningen c.s. inzake prioriteit voor fietsverbindingen


ID
2159

Nr
667

Titel
Motie 667 Van Wageningen c.s. inzake prioriteit voor fietsverbindingen

Hoofdindieners
  • (VVD) Akker, van den J.P.
  • (D66) Wageningen, van J.
  • (GroenLinks) Brugman-Rustenburg, C.
  • (SP) Schaminee, B.J.A.
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
  • (CDA) Mackus, H.J.H.

Medeindiener(s)

Dictum
Verzoeken het College van GS om: - Bij de begroting 2016 een voorstel te doen voor een ambitieuze uitvoering van het fietsbeleid, te dekken uit de BDU-middelen. - Hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan ambitieuze realisatie van aantrekkelijke en snelle fietsroutes met zowel toeristische en recreatieve als verkeerskundige meerwaarde, alsook de lacunes op te pakken bij provinciale wegen die nog geen vrijliggende fietspaden hebben.

Deadline

Status
Aangenomen

Agendapunt

Datum
10-7-2015

Gremium
Provinciale Staten

Verantwoordelijke
MD - Geurts E.

Cluster
Mobiliteit

Medewerker
N. Oroz

Stand van zaken GS
04-02-2016 De uitwerking van motie 667 is opgenomen in Uitvoeringsprogramma Fiets. Deze zal door GS op 23 februari worden vastgesteld en aan de commissie RLN worden toegestuurd. GS 8-3-2016 (2016/4725) Advies voorzitter: AFDOEN

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Toelichting

Datum afgedaan
1-4-2016

Relatie met

Afgedaan