Motie 2483 Claassen cs inzake MER-plicht Windmolenpark Bönnesohl


ID
2483

Nr
2483

Titel
Motie 2483 Claassen cs inzake MER-plicht Windmolenpark Bönnesohl

Hoofdindieners
  • (PVV) Claassen, R.A.B.

Medeindiener(s)
  • (Forum voor Democratie) Kerseboom, S.
  • (PvdA) Kuntzelaers, J.J.M.
  • (LOKAAL-LIMBURG) Linden, van der H.M.V.
  • (SP) Wolters Gregório, J.

Dictum
Vragen het college van Gedeputeerde Staten om: Met de inzet van alle mogelijke juridische middelen te eisen en met alle diplomatieke middelen te bewerkstelligen dat: 1. Kreis Viersen de gemaakte afspraken omtrent een grensoverschrijdende MER en grensoverschrijdende inspraak voor Windturbinepark Bönnesohl nakomt; en 2. Kreis Viersen de bouw van Windturbinepark Bönnesohl aanhoudt zolang: a. de grensoverschrijdende milieugevolgen van het politiek gevoelige project niet volledig in kaart zijn gebracht in een grensoverschrijdende MER rekening houdend met de PAS uitspraak, en b. niet is voldaan aan de internationale verplichting om Limburgse omwonenden gelegenheid te bieden tot grensoverschrijdende inspraak in hun eigen taal.

Deadline
1-1-2020

Status
Aangenomen

Stemuitslag
Aangenomen Voor: Forum voor Democratie, PVV, SP, PvdA, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren. Tegen: CDA, VVD, GroenLinks en D66.

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2019 (9. Moties vreemd aan de orde van de dag)
vrijdag 4 oktober 10:00 tot 18:00
Statenzaal

Datum
4-10-2019

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke
Dritty, A. (Andy)

Cluster
Ruimte

Medewerker
S. Schlicher

Stand van zaken GS
De motie is in uitvoering. PS worden hier naar verwachting in december nader over geïnformeerd. Zie GS2019-85109 d.d. 29-11-2019

Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen

Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen

Toelichting

Datum afgedaan

Afgedaan