Motie 775 Van Wageningen c.s. inzake provincie leidend bij realisatie snelfietsroutes


ID
2254

Nr
775

Titel
Motie 775 Van Wageningen c.s. inzake provincie leidend bij realisatie snelfietsroutes

Hoofdindieners
  • (CDA) Titulaer, M.J.J.
  • (D66) Wageningen, van J.
  • (SP) Schaminee, B.J.A.
  • (PvdA) Berghorst, A.
  • (VVD) Kirkels, A.W.P.

Medeindiener(s)

Dictum
Verzoeken het college om: - Bij de ontwikkeling van fietsroutes aan de samenwerkende partijen aan te bieden om als provincie een leidende rol te vervullen. - Daarbij kennis en ervaring in te zetten, die is opgedaan bij de ontwikkeling van provinciale wegen, op het gebied van onder meer: ruimtelijke planvorming op basis van een Provinciaal Inpassingsplan, omgevingsmanagement, coördinerend opdrachtgeverschap, coördinerend budgethouderschap, coördinerend aanspreekpunt voor belanghebbenden. - Daarbij goede samenwerking met gemeenten en maatschappelijke partijen na te streven en in te zetten op breed draagvlak onder omwonenden.

Deadline
1-9-2018

Status
Aangenomen

Stemuitslag

Datum
17-6-2016

Gremium
Mobiliteit en Duurzaamheid

Verantwoordelijke
Geurts, E. (Eric)

Cluster
Mobiliteit

Medewerker
R. Pepels

Stand van zaken GS
25-7-2017 Binnen een aantal toonaangevende fietsprojecten heeft de provincie haar rol ingevuld van procescoördinator. Dit geldt momenteel voor de projecten Leisure Lane, de fietsroute binnen de Verbindingsas (Maastricht-Valkenburg), de snelfietsroute Sittard - Maastricht en de Trambaanfietsroute Maastricht-Vaals. 27-10-2017 Voor de trambaanfietsroute heeft de provincie vanaf medio oktober 2017 een omgevingsmanager beschikbaar gesteld voor 2 dagen in de week. 27-2-2018 Tekst is nog actueel, met dien verstande dat voor de Leisure Lane momenteel een plan van aanpak uitgewerkt wordt onder regie van provincie Limburg samen met alle betrokkenen. 23-4-2018 Verwachting is dat de voornoemde samenwerkingsovereenkomst voor de Leisure Lane in augustus 2018 gereed zal zijn. Verder wordt voor het bestaande projectoverzicht voor de toonaangevende fietspaden gewerkt aan een actualisatie, om in beeld te krijgen welke projecten binnen de coalitieperiode haalbaar zijn. Hierbij zal eveneens aandacht besteed worden aan welke inspanningen daartoe verricht moeten worden. Hierover worden Provinciale Staten voor de zomer geïnformeerd via een mededeling portefeuillehouder.

Afdoeningsvoorstel GS

Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen

Toelichting
brief GS 26-6-2018 (2018-41691)

Datum afgedaan
31-8-2018

Relatie met

Afgedaan