Motie Beleidsplan armoede en schulden


ID
22

Datum vergadering
30-10-2019

Vergadering
Raad-B&S

Nummer
1

Portefeuillehouder
Wiermans

Onderwerp
Motie Beleidsplan armoede en schulden

Toezegging
Motie van de SP te bespreken in de commissie van januari 2020.

Status
Afgedaan

Datum reactie
15-1-2020

Stand van zaken
De motie is aan de orde gekomen tijdens de verdiepingssessie armoede en schulden op 15 september 2020 waarin ook is toegelicht hoe (de activiteiten beschreven in) het uitvoeringsplan feitelijk al tegemoet komen aan de punten van de motie. Aanvullend; Behandeling ontwerpbesluit armoede en schulden in de commissie/raad oktober 2020.

Relatie naar agenda