Collegebesluiten

In principe vergadert het college van burgemeester en wethouders iedere dinsdag. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt.

Ingekomen stukken extern

Hier kunt u aan de gemeenteraad verzonden brieven raadplegen. Meer informatie over de afhandeling van ingekomen stukken leest u in de Vraagbaak (Ingekomen stukken).

Ingekomen stukken intern

In dit overzicht kunt u de interne informatie aan de raad lezen, met name collegebrieven aan de raad. In die brieven informeert het college de raad over bepaalde onderwerpen. Dit overzicht is per 1-1-2020 aangemaakt.

Moties

Hier kunt u de moties raadplegen die in de gemeenteraad aan de orde zijn geweest. Een motie is een verzoek van één of meerdere raadsleden waarmee een oordeel, wens of verzoek richting het college wordt uitgesproken. Over een motie wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raadsleden voor de motie dan is deze aangenomen.

Raadsregelingen en -informatie

Hier vindt u o.a. de verordeningen met betrekking tot de gemeenteraad en het Reglement van Orde gemeenteraad.

Schriftelijke vragen

Dit is het overzicht van de schriftelijke vragen die door raadsleden gesteld zijn aan het college op grond van artikel 53 van het Reglement van Orde. Zodra het antwoord is vastgesteld door het college worden die in dit overzicht erbij geplaatst. Naar aanleiding van het gegeven antwoord kan een raadslid om agendering vragen in een raadsbijeenkomst.

Toezeggingen

Hier kunt u de toezeggingen lezen die het college aan de gemeenteraad heeft gedaan.