amendementen 2018-2022

Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een door het college voorgesteld besluit. Als een amendement door de meerderheid van de raad wordt aangenomen, neemt de raad aldus een van het voorstel afwijkend besluit.

Bestuurlijke Toekomst Landsmeer

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een wilsbesluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. De raad heeft de conclusie getrokken dat de gemeente Landsmeer niet zelfstandig kan blijven maar aansluiting zal gaan zoeken bij andere gemeenten. Sinds 2015 zijn er rapporten, verslagen van bijeenkomsten en brieven verschenen over de zoektocht naar de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer. Alle documenten die betrekking hebben op dit onderwerp vindt u in dit overzicht.

moties 2018-2022

Een motie is een formeel middel om invloed uit te oefenen op het beleid, waarmee elk raadslid een discussiepunt kan voorleggen aan de raadsvergadering. De indiener kan zijn motie mondeling toelichten, waarna de andere fracties (zo gewenst) aan het woord komen. Na het debat over het onderwerp wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college van B&W.

raadscolumn

Met ingang van januari 2021 schrijft een raadslid of fractievertegenwoordiger na elke raadsvergadering een column. De raadscolumn staat ook op de hoofdpagina van de gemeentelijke website onder 'nieuws en bekendmakingen' en in de gemeentelijke nieuwsbrief.

raadsinformatiebrief (RIB) 2018-2022

Het college van B&W geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de raad in de vorm van een raadsinformatiebrief. Deze informatie valt onder de informatie- en inlichtingenplicht van het college. De raadsinformatiebrieven die openbaar zijn worden door de griffie in het raadsinformatiesysteem (RIS) op de website gepubliceerd.

raadsprogramma (akkoord)

Hier vindt u als bijlage het op 19 april 2018 getekende raadsakkoord 'samen verder, raadsprogramma gemeente Landsmeer 2018-2022'.

rekenkamercommissie

Hier vindt u alle onderzoeksrapportages, jaarverslagen en jaarplannen van de Rekenkamercommissie vanaf 2007. Informatie over de leden van de Rekenkamercommissie vindt u op de hoofdpagina van de website onder: bestuur en organisatie / adviesraden en commissies / Rekenkamercommissie.

technische vragen

toezeggingen college

verordeningen 2018 - 2022

Een verordening is te zien als een gemeentelijke wet. De raad stelt de verordening vast.U kent vast de Algemene Plaatselijke Verordening, de algemene Subsidieverordening. alle verordeningen die de raad sinds de verkiezingen van 21 maart 2018 aanneemt worden hieronder opgenomen. overige verordeningen kunt u op de website van Landsmeer vinden.

vragen (art. 47 RvO) raadsleden & beantwoording college 2018-2022

De raadsleden hebben het recht (schriftelijk) vragen te stellen aan het college van B&W. Dit is geregeld in art. 47 van het Reglement van Orde. Het college heeft een informatie- en inlichtingenplicht naar de raad. Het college geeft in principe antwoord binnen 30 dagen. Is er na 30 dagen nog geen antwoord van het college, dan moet het college aangeven binnen welke termijn geantwoord kan worden. De vragensteller kan na beantwoording in de raadsvergadering nadere inlichtingen vragen, na behandeling van de overige agenda-onderwerpen.

vragenkwartier & interpellatie 2018-2022