Amendementen 2018 - 2022

De raad kan tijdens de raadsvergadering een door het college voorgesteld besluit amenderen. Dit gebeurt in de vorm van een Amendement. Als een amendement door de meerderheid van de raad aangenomen wordt, dan neemt de raad een van het voorstel afwijkend besluit.

Bestuurlijke Toekomst Landsmeer

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad een wilsbesluit genomen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer. De raad heeft de conclusie getrokken dat de gemeente Landsmeer niet zelfstandig kan blijven maar aansluiting zal gaan zoeken bij andere gemeenten. Sinds 2015 zijn er rapporten, verslagen van bijeenkomsten en brieven verschenen over de zoektocht naar de Bestuurlijke Toekomst van Landsmeer. Alle documenten die betrekking hebben op dit onderwerp vindt in dit overzicht.

Moties 2018-2022

Raadsleden hebben het recht een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering. De motie kan gaan over een geagendeerd onderwerp maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat. In dat laatste geval spreken we over een motie vreemd. Een motie is een mening van een raadslid en/of meerdere raadsleden en opgeroepen wordt die mening te delen. De raad kan het college maar ook de raad zelf of de griffie iets verzoeken of opdragen . Het college kan een motie niet uitvoeren want een aangenomen motie geeft geen verplichting die uit te voeren. maar of dat slim is..... (er bestaat ook een motie van treurnis of wantrouwen....)

nieuws van de gemeenteraad

Hier vindt u de laatste berichten over de gemeenteraad van Landsmeer.

Raadsinformatiebrief (RIB), voorheen Collegebericht periode 2018 - 2022

Het college van B&W geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de raad en dit gebeurt in de vorm van een Collegebericht. Deze informatie valt onder de informatie- en inlichtingenplicht van het college. De Collegeberichten die openbaar zijn worden door de griffie van de raad op de website gepubliceerd. Het systeem bepaalt de plek: de nummering is niet optimaal........

Rekenkamercommissie

Verordeningen 2018 - 2022

Een verordening is te zien als een gemeentelijke wet. De raad stelt de verordening vast.U kent vast de Algemene Plaatselijke Verordening, de algemene Subsidieverordening. alle verordeningen die de raad sinds de verkiezingen van 21 maart 2018 aanneemt worden hieronder opgenomen. overige verordeningen kunt u op de website van Landsmeer vinden.

Vragen (art. 47 RvO) van raadsleden en beantwoording door college periode 2018-2022

De raadsleden hebben het recht (schriftelijk) vragen te stellen aan het college van B&W. Dit is geregeld in art. 47 van het Reglement van Orde. Het college heeft een informatie- en inlichtingenplicht naar de raad. Het college geeft in principe antwoord binnen 30 dagen. Is er na 30 dagen nog geen antwoord van het college, dan moet het college aangeven binnen welke termijn geantwoord kan worden. De vragensteller kan na beantwoording in de raadsvergadering nadere inlichtingen vragen, na behandeling van de overige agenda-onderwerpen.

vragenkwartier & interpellatie 2018-2022