Stukkenstroom

De stukkenstroom is een overzicht van alle stukken die ter kennisname of voor besluitvorming door het College van B&W, de Burgemeester, de Rekenkamercommissie en Raadscommissies naar de Gemeenteraad zijn gestuurd. Daarnaast biedt het inzicht in de concept agendering in de Raadscommissies en Raadsvergadering (indien van toepassing).

Verslagen

Naast de geluids- en/of beeldopnames wordt van alle vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raadscommissies door de medewerkers van de Raadsgriffie een beknopt verslag gemaakt met in ieder geval adviezen, besluiten en toezeggingen, welke ter kennisname naar de Gemeenteraad wordt gestuurd.

Moties

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de Gemeenteraad gericht aan het College van B&W of aan individuele leden van het College. Een motie begint met de reden van indiening en eindigt met de uitspraak, het verzoek. Een motie is juridisch niet bindend en wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de Gemeenteraad. Een motie kan zelfstandig zijn of gekoppeld aan een raadsvoorstel dat ter bespreking voorligt.

Toezeggingen

In de vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raadscommissies kan het College van B&W mondelinge toezeggingen doen naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen vaak om een inspanningsverplichting of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.

Rekenkamercommissie

Hier vindt u alle onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Stadsdeelcommissie updates

Omdat als gevolg van de corona crisis een groot aantal vergaderingen van de Stadsdeelcommissies is geannuleerd vindt u hier tussentijdse updates en stand van zaken over lopende zaken die normaliter in de Stadsdeelcommissies worden gemeld of geagendeerd.