Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement.

Moties

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Een motie begint met de reden van indiening en eindigt met de uitspraak, het verzoek. Een motie is juridisch niet bindend en wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een motie kan zelfstandig zijn of gekoppeld aan een raadsvoorstel dat ter bespreking voorligt.

Raadsvragen

Elk raadslid kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vragen stellen. Deze kunnen op elk moment worden ingediend. Mondelinge vragen kunnen worden gesteld voorafgaand aan de raadsvergadering. De vragensteller kan verzoeken om schriftelijke- of mondelinge beantwoording tijdens een raadsvergadering. U vindt hier alle gestelde en/of beantwoordde raadsvragen.

Toezeggingen

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door individuele leden van het college van burgemeester en wethouders mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.

Verslagen raad en commissies

Hier kunt u verslagen vinden van Raad, Commissie Algemeen Bestuur, Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling.