Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement.

Ingekomen stukken

Hier vindt u een overzicht van alle binnengekomen mails van de afgelopen periode. De vragen, antwoorden en raadsbrieven worden buiten de Ingekomen Stukken ook, indien nodig, bij de vergaderingen en/of de ingekomen post van de raad geplaatst voor de inhoudelijke of procedurele behandeling.

Moties

Een motie is een politieke uitspraak of verzoek van de gemeenteraad gericht aan het college of aan individuele leden van het college. Een motie begint met de reden van indiening en eindigt met de uitspraak, het verzoek. Een motie is juridisch niet bindend en wordt eerst ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een motie kan zelfstandig zijn of gekoppeld aan een raadsvoorstel dat ter bespreking voorligt.

Raadsvragen

Elk raadslid kan het college van burgemeester en wethouders schriftelijk vragen stellen. Deze kunnen op elk moment worden ingediend. Mondelinge vragen kunnen worden gesteld voorafgaand aan de raadsvergadering. De vragensteller kan verzoeken om schriftelijke of mondelinge beantwoording tijdens een raadsvergadering. U vindt hier alle gestelde en/of beantwoorde raadsvragen.

Verslagen raad en commissies

De verslagen vindt u bij de vergadering van de raad en de commissies. De verslagen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld . Als voorbeeld: een verslag van de commissie RO van januari vindt u bij de commissievergadering RO van februari.