Amendementen

Een voorstel om een raadsbesluit waarover gestemd moet worden te wijzigen. De tekst van de wijziging moet letterlijk overgenomen kunnen worden in het raadsbesluit.

Besluitenlijsten B&W

Besluitenlijst van de wekelijkse vergadering van het college van burgemeester & wethouders.

Ingekomen stukken raad

Post en mailberichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de gemeenteraad van Zevenaar.

Moties

Een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarin de raad opgeroepen wordt om een oordeel, een wens, een verzoek of een opdracht (meestal aan het college) uit te spreken.

Persberichten

Persberichten verstuurd vanuit de gemeente Zevenaar.

Raadsinformatiebrieven

Brieven van het college van burgemeester & wethouders aan de gemeenteraad over lopende zaken. Raadsleden kunnen deze brieven voor kennisgeving aannemen of agenderen voor bespreking in een commissie.

Schriftelijke vragen

Raadsleden hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college over allerlei actuele onderwerpen die nog niet geagendeerd zijn voor een vergadering. Het doel hiervan is om snel geïnformeerd te worden.

Toezeggingen

Overzicht van toezeggingen die door burgmeester of wethouders zijn gedaan tijdens raads- of commissievergaderingen.