Amendementen

Overzicht van de ingediende amendementen.

Besluitenlijst raad

Overzicht van de besluiten van de gemeenteraad

Besluitenlijst raadscommissies

Overzicht van de besluiten van de raadscommissies

Ingekomen stukken

Overzicht van de ingekomen stukken voor de volgende raadsvergadering

Moties

Hier treft u de ingediende moties aan.

Schriftelijke vragen (art. 36)

Raadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college. De ingediende vragen treft u hier aan.

Toezeggingen

Hier treft u de toezeggingen aan die het college aan de raad heeft gedaan

Verslag en besluitenlijst B&W

Overzicht van de notulen en besluiten van B&W