Amendementen

In de raad kan een raadslid bij de behandeling van een raadsvoorstel een amendement indienen. Hierbij moet de bedoeling van het voorstel gelijk blijven, maar op (belangrijke) onderdelen kunnen wijzigingen worden voorgesteld.

Lijst ingekomen stukken (LIS)

Brieven gericht aan de gemeenteraad (ingekomen stukken) worden op de digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De gemeenteraad bepaalt de afhandeling van de ingekomen stukken. Wilt u stukken inzien die op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de gemeenteraad staan? Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar griffie@westerkwartier.nl met daarin een duidelijke vermelding om welk stuk het gaat. De griffie anonimiseert (indien nodig) de stukken dan en stuurt ze naar u op.

Moties

Een raadslid kan bij de bespreking van een raadsvoorstel een motie indienen. Een oproep aan het college van B&W om iets wel of niet te doen. Ook kan een motie vreemd aan de orde van de dag worden ingediend rond een willekeurig onderwerp.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over alle zaken die de raad aangaan. Heeft een raadslid een schriftelijke vraag ingediend, dan krijgen alle raads- en collegeleden hiervan een kopie. Het college komt binnen 30 dagen met een antwoord op een schriftelijke vraag.

Toezeggingen

Alle toezeggingen gedaan door burgemeester, wethouders en ambtenaren tijdens raadsoverleggen en raadsvergaderingen komen op de afsprakenlijst te staan.