Amendementen

Ieder raadslid heeft recht om tijdens een vergadering wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit. Dat kan via het indienen van een amendement. Op een amendement kan ook weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend dat subamendement wordt genoemd. Dit subamendement kan worden ingediend onder dezelfde voorwaarde van steun door andere raadsleden. Een amendement wordt schriftelijke en ondertekend ingediend bij de voorzitter van de raad. Indienen is mogelijk zolang de beraadslagingen nog niet zijn afgesloten.

Moties

Een motie is een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of na te laten. Ieder lid van de raad kan bij de voorzitter van de raad een motie indienen. Dit moet schriftelijk. Neemt de raad een motie aan, dan hoeft het college dat nog niet uit te voeren. Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit. Over de motie wordt gestemd door de gemeenteraad waarmee de motie wordt aangenomen of verworpen.

Openbare besluitenlijsten college

Hier vindt u de openbare besluitlijsten van het college. Zodra de besluitenlijst is getekend wordt deze toegevoegd.

Raadsinformatiebrieven

Als het college vindt dat de gemeenteraad over een onderwerp op de hoogte dient te zijn, dan kan zij een brief aan de raadsleden sturen. Deze brieven worden hier geplaatst.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college en de burgemeester. Een vraag wordt schriftelijk en ondertekend ingediend bij griffie en door het college binnen 15 dagen beantwoord. De schriftelijke vragen en de antwoorden worden hier gepubliceerd.

Spiekbriefje/verordeningen

Vergaderkalender

Hier vindt u de meeste recente vergaderkalender van de gemeenteraad Vijfheerenlanden

Voortgangslijst

Hier vindt u de meest recente voortgangslijst met toezeggingen.