Besluitenlijst Raad

In de besluitenlijst staan alle besluiten die de gemeenteraad heeft genomen per vergadering. De dag na de raadsvergadering wordt de besluitenlijst van de afgelopen vergadering geplaatst.

Handreiking raads- en commissieleden

De handreiking bestaat uit documenten, die belangrijk zijn voor raads- en commissieleden. Ook is hier informatie opgenomen voor burgers over het spreekrecht, het burgerinitiatief en de manier waarop de gemeenteraad omgaat met de privacy van burgers bij openbare publicatie van documenten.

Moties

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring van een raadslid of raadsleden over een onderwerp, waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.

Nieuwsbrief aan de raad

Het college van B&W stuurt na elke collegevergadering een nieuwsbrief aan de raad. De belangrijkste besluiten van het college worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Raadsvragen ex art. 41 RvO

Een raadslid kan aan het college van B&W of de burgemeester schriftelijk vragen stellen over onderwerpen die tot de bevoegdheid van het college van B&W of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is informatief. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen.

Uitnodigingen

In het overzicht ziet u de openbare uitnodigingen aan de gemeenteraad. U kunt de gemeenteraad uitnodigen om bij een initiatief van uw straat, buurt of wijk te komen kijken. Stuur een mail naar griffie@tiel.nl. Een brief sturen kan natuurlijk ook: Gemeenteraad Tiel, Postbus 6325, 4000 HH TIEL.