Besluiten- en actielijst commissie Bestuurszaken

Besluiten- en actielijst commissie Ruimte

Besluiten- en actielijst commissie Samenleving

Besluiten- en actielijst gemeenteraad

Besluitenlijsten B&W

Documenten zwembad De Spetter

WNT

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Op grond van artikel 28, onderdeel e BBV moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening de informatie verstrekt worden, zoals bedoeld in artikel 4.1, eerste en tweede lid van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013 en regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen. Voor de uitleg van de WNT zijn de Beleidsregels WNT 2019 van belang, zoals vastgelegd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2018. WNT-verantwoording: Voor topfunctionarissen dienen de bezoldigingen, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm, gepubliceerd te worden. Naast de in de bijlage vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Foutherstel: Bij de jaarrekeningcontrole 2019 is geconstateerd dat topfunctionaris L. Vermeij in 2018 ten onrechte niet is opgenomen in de WNT-verantwoording. Op grond van artikel 5d Uitvoeringsregeling WNT dienen derhalve de bezoldigingsgegevens van de topfunctionaris met betrekking tot boekjaar 2018 te worden opgenomen in de WNT-verantwoording 2019. Hieraan is uitvoering gegeven door de bezoldigingsgegevens 2018 op te nemen in de vergelijkende cijfers. Dit heeft niet geleid tot onverschuldigde betalingen in enig boekjaar.