Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpraadsbesluit.

Burgerinitiatieven

Met een burgerinitiatief kunnen inwoners zelf iets op de agenda van de gemeenteraad plaatsen en zo invloed uitoefenen op de gang van zaken in de gemeente.

Initiatiefvoorstellen

Een initiatiefvoorstel is een voorstel van een raadslid.

Moties

Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht zijn.

Petities

Een petitie of handtekeningenactie is een middel voor inwoners om de raadsleden een signaal te geven dat hun handelen noodzakelijk is.

Raadsbrieven & Memo's

Met een raadsbrief of memo informeert het college de gemeenteraad.

Raadsvragen

Schriftelijke vragen van raadsleden aan het college.

Rekenkamerstukken

Rapporten, nieuwsbrieven, jaarplannen en -verslagen van de Rekenkamercommissie.