Amendementen

Hier vindt u de door de raad aangenomen amendementen. Met een amendement kunnen de raadsleden, tijdens de raadsvergadering, aanpassingen voorstellen in de tekst van een raadsbesluit. Gaat het grootste deel van de raad hiermee akkoord dan wordt het amendement aangenomen. De tekst van het voorgesteld raadsbesluit wordt hierop aangepast.

Memo's vanuit het college

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder andere via memo’s. Memo’s kunnen gaan over belangrijke besluiten van het college, lopende projecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente.

Moties

Hier vindt u door de raad aangenomen moties. Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering een motie bij de voorzitter indienen. Een motie gaat over een onderwerp op de agenda of over een actueel onderwerp (vreemd aan de orde van de dag). In een motie spreekt (een deel van) de raad zich over een onderwerp uit. Een motie bevat een oordeel, wens, verzoek of opdracht. Wanneer het grootste deel van de gemeenteraad voor de motie stemt, is deze 'aangenomen’. Een motie is niet bindend. Wel is het een door de raad gedragen politieke uitspraak.

Schriftelijke vragen

Hier vindt u door raadsleden gestelde schriftelijke vragen en de voortgang daarvan. Een raadslid kan schriftelijk vragen, aan het college of de burgemeester, stellen over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. Het doel van deze schriftelijke vragen aan het college/ de burgemeester is om informatie te krijgen. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden. Als om mondelinge beantwoording is gevraagd, gebeurt dat in de eerstvolgende raadsvergadering.