Amendementen

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

Besluitenlijsten & verslagen Raad

Ingekomen stukken

Hieronder vindt u het overzicht van voor de Raad bestemde ingekomen stukken, met uitzondering van o.a. tijdschriften, uitnodigingen, reclame uitingen en anonieme brieven. Correspondentie aan de gemeenteraad is in beginsel openbaar, persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd, Indien u bezwaar heeft tegen plaatsing van uw brief, kunt u dit kenbaar maken aan de griffie.

Leesmap coalitievorming

In deze periode na de verkiezingen ontvangt de griffie vele mailberichten en correspondentie van instanties die de aandacht van de raad vragen, met het oog op het te vormen coalitieakkoord of raadsprogramma. In dit overzicht is dit voor u verzameld.

Moties

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Openbare Besluitenlijsten B&W

Het College van Burgemeester en Wethouders vergadert in principe 1 keer per week, op dinsdag. Wat in de vergadering besproken wordt, wordt wekelijks gepubliceerd in de zogenaamde 'besluitenlijsten'.

Raadsmededelingen

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder andere via raadsmededelingen. Raadsmededelingen kunnen gaan over belangrijke besluiten van het college, lopende projecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is volgens de Gemeentewet verplicht en wordt actieve informatieplicht genoemd.

Raadsvragen & antwoorden

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen, heeft de gemeenteraad het recht vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan. Het college moet de schriftelijke vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is. Het nakomen van toezeggingen gebeurt meestal door het antwoord op de gestelde vraag via een raadsmededeling te beantwoorden

Vergaderschema's

Vergaderstukken (nog niet geagendeerd)

Dit betreft voorlopige vergaderstukken die nog niet gepubliceerd staan voor een raads- of commissievergadering.