Amendementen

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

Moties

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Raadsmededelingen

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder andere via raadsmededelingen. Raadsmededelingen kunnen gaan over belangrijke besluiten van het college, lopende projecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit is volgens de Gemeentewet verplicht en wordt actieve informatieplicht genoemd.

Raadsvragen & antwoorden

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen, heeft de gemeenteraad het recht vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan. Het college moet de schriftelijke vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.

Vergaderstukken (nog niet geagendeerd)

Dit betreft voorlopige vergaderstukken die nog niet gepubliceerd staan voor een raads- of commissievergadering.