Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerp-besluit zoals opgenomen in een raadsvoorstel. Als een amendement wordt aangenomen, dan wordt het voorgestelde ontwerpbesluit gewijzigd.

Besluitenlijsten raad

Hier vindt u de vastgestelde besluitenlijsten van de gehouden raadsvergaderingen.

Fundament Halte 7

Hier vindt u het stuk van zeven partijen in de gemeenteraad, die samen een koers hebben uitgezet om de gemeente Oldambt weer gezond en vitaal te laten worden.

Genomen raadsbesluiten

Hier vindt u de in de raadsvergaderingen genomen raadsbesluiten.

Interpellatieverzoeken

Het recht op interpellatie is een instrument van de raad om vragen te stellen over een niet geagendeerd onderwerp. Het is een zwaar instrument, geschikt om relatief zware, urgente of complexe inlichtingen te verkrijgen.

Moties

Een motie is een korte verklaring of uitspraak van de gemeenteraad; hiermee wordt een oordeel, wens of verzoek uitgesproken. Zo’n motie kan betrekking hebben op een geagendeerd voorstel, maar kan ook gaan over een ander thema, een motie vreemd aan de orde. Een motie kan aangeven dat een bepaald thema belangrijk is of het college aanzetten tot handeling(en). Het is een politieke uitspraak van de raad en is dan ook geen bindend instrument.

Politieke vragen

Politieke vragen zijn schriftelijke vragen die gesteld worden door raadsleden en deze worden openbaar gepubliceerd. Hierbij is vaak sprake van minder urgente en/of meer complexe kwesties.

Presentaties

Hier vindt u presentaties die in openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn gehouden.

Toezeggingenlijst raad

Hier vindt u de (lopende) toezeggingen die gedaan zijn door het college tijdens een raadsvergadering.