Amendementen

Door het indienen van een amendement kan een raadslid tijdens een vergadering wijzigingen voorstellen op een voorgesteld besluit. Een amendement kan schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad, zolang de beraadslagingen nog niet zijn afgesloten. Op een amendement kan weer een wijzigingsvoorstel worden ingediend, een zogenoemd subamendement. Als een meerderheid van de raad het (sub)amendement steunt, wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.

Moties

Een motie is een korte verklaring over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken, zonder dat daaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Aan de motie kan de initiatiefnemer desgewenst een oproep toevoegen aan het college of de raad om tot actie over te gaan. Ieder raadslid kan tijdens een raadsvergadering een schriftelijke motie indienen bij de voorzitter van de raad. Als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, is deze "aanvaard".

Raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrief (RIB) is een instrument van het college om de raad te informeren met een brief. In de brief informeert het college de raad over zaken waarvan de raad op de hoogte gebracht moet worden.

Raadsvragen

De raad heeft het recht om aan het college mondeling of schriftelijk vragen te stellen, voor zover het om de eigen bevoegdheden van het college gaat. De raad bepaalt zelf hoe het vragenrecht verder wordt uitgewerkt en kan afspraken daarover vastleggen in het Reglement van Orde voor de raadsvergaderingen.

Rekenkamerdocumenten

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid); met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid); voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid). De onderzoeksdocumenten worden hier geplaatst.

Toezeggingen

Een toezegging wordt door het college gedaan aan de raad. Een collegelid zegt toe iets te doen, te onderzoeken of iets dergelijks.