Amendementen

Een amendement is een voorstel aan het college tot een tekstwijziging in een voorstel. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Initiatiefvoorstellen

Raadsleden kunnen zelf voorstellen doen aan de raad als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren. Dat heet dan een initiatiefvoorstel. Bekijk de initiatiefvoorstellen vanaf 2018.

Moties

Een motie is een een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Bekijk de ingediende moties door de raad.

Raadsbesluitenlijsten

Een besluitenlijst is een overzicht van alle genomen besluiten per raadsvergadering. Bekijk de besluitenlijsten t/m 2017. Eerdere besluitenlijsten vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Raadsnotulen

Notulen zijn de verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad. Bekijk de notulen t/m 2017. Eerdere notulen vindt u op http://deeplink.archiefweb.eu/Jq6m/

Rekenkamer

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt: • Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? • Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed? • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college. Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Termijnagenda Raad

Bekijk de aangekondigde raadsvoorstellen.

Toezeggingen

Bekijk het overzicht van toezeggingen.

Verordeningen en gedragscode

Stukken aangaande de werkzaamheden van de raad