Amendementen

Een raadslid kan tijdens een vergadering met het indienen van een amendement wijzigingen voorstellen op een voorgesteld besluit. Als de meerderheid van de raad dit amendement steunt, wordt het oorspronkelijk voorgestelde raadsbesluit gewijzigd vastgesteld.

Besluitenlijsten

Op de besluitenlijst van de raadsvergadering en de raadscommissie staat in het kort wat besproken en besloten is in de vergadering. Van elke vergadering worden opnames gemaakt (beeld en geluid of alleen geluid). Deze opnames vindt u in de vergaderkalender bij de datum van de vergadering.

Moties

Een motie is een korte verklaring van een raadslid over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie is aangenomen als de meerderheid van de raad voor de ingediende motie stemt.

Raadsinformatiebrieven

Een Raadsinformatiebrief bevat informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Schriftelijke vragen

Raadsleden hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders. In dit overzicht vindt u de vragen van raadsleden en de antwoorden van het college.

Toezeggingen

Tijdens een Raadscommissie of Raadsvergadering kan een wethouder of de burgemeester een toezegging doen. In dit overzicht ziet u de toezeggingen en ook de stand van zaken.