Amendementen 2018-2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een amendement indienen. Een amendement is een voorstel om het raadsbesluit aan te passen. Over dit voorstel tot aanpassing wordt tijdens de raadsvergadering gestemd. Stemt de meerderheid van de raad voor het amendement? Dan is deze aangenomen en wordt het aangepaste besluit vervolgens tot stemming gebracht.

Informatie van het college

Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad en geeft de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Het college geeft deze informatie via brieven die aan de raad gezonden worden.

Moties 2016-2018

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Moties 2018-2022

Tijdens de gemeenteraadsvergadering kan een partij of een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft de raad met de motie een opdracht mee aan het college van burgemeester en wethouders.

Regelingen

De raad heeft eigen regels gesteld over bijvoorbeeld de vergaderingen, ambtelijke bijstand, gedragscode etc. Ook het jaarlijkse vergaderschema staat bij de overzichten.

Rekenkamercommissie

Hier vindt u recente publicaties van de rekenkamercommissie.

Schriftelijke vragen

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen, heeft de gemeenteraad het recht vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Een raadslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die de raad aangaan. Het college moet de schriftelijke vragen binnen 30 dagen schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.

Toezeggingen

In vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies kunnen door individuele leden van het college van burgemeester en wethouders mondelinge toezeggingen worden gedaan naar aanleiding van of aanvullend op de bespreking van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college of zijn onderdeel van een besluit en worden daarom geregistreerd.

Verslagen presidium

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium. Het presidium houdt zich voornamelijk bezig met zaken van bedrijfsvoeringstechnische en huishoudelijke aard. Het bereidt bijvoorbeeld de conceptagenda van de raadscommissies en gemeenteraad voor. Ook houdt het presidium zich bezig met procedures en het functioneren van de gemeenteraad in algemene zin.