Amendementen

In de raad kan een raadslid bij de behandeling van een raadsvoorstel een amendement indienen. Hierbij moet de bedoeling van het voorstel gelijk blijven, maar op (belangrijke) onderdelen kunnen wijzigingen worden voorgesteld.

Artikel 32 vragen

Een raadslid kan schriftelijke (vaak actuele) vragen aan het college van B&W stellen. Het college dient deze vragen binnen 15 werkdagen te beantwoorden of als het raadslid daarom vraagt in de eerstvolgende raadsvergadering.

Memo's

Moties

Een raadslid kan bij de bespreking van een raadsvoorstel een motie indienen. Een oproep aan het college van B&W om iets wel of niet te doen. Ook kan een motie vreemd aan de orde van de dag worden ingediend rond een willekeurig onderwerp.

Raadsonderwerpen

Onderwerpen die extra aandacht hebben/vragen van de gemeenteraad, kunnen een of meerdere raadsleden worden opgevoerd als raadsonderwerp. Op deze wijze kan de raad beter de vinger aan de pols houden.

Toezeggingen

Een raadslid kan in een raadscommissie of in de raad een toezegging vragen aan een lid van het college van B&W (portefeuillehouder). Hierbij is het nodig dat een portefeuillehouder zegt: "Ik zeg u toe, dat ....".