Informatienota's

Met een informatienota geeft het college uiting aan de actieve informatieplicht.

Ingekomen stukken

De brieven die de raad ontvangt, worden op de website gepubliceerd.

Moties (aangenomen)

De lijst van aangenomen moties uit raadsvergaderingen.

Raadsvragen

Dit is de lijst van vragen die de raads- en commissieleden stellen aan het college.

Rekenkamercommissie

Deze Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar het gemeentelijk beleid. Bekijk hier een overzicht van de publicaties zoals de rapporten, jaarverslagen en jaarplannen.

Toezeggingen

In deze lijst staan de toezeggingen die door een wethouder of burgemeester worden gedaan. De stand van zaken wordt regelmatig geactualiseerd, zodat iedereen kan zien wat de status of planning van de behandeling van de toezegging is.