Actueel

Bekijk hier de ingekomen nieuwsbrieven voor de gemeenteraad en andere nieuwsberichten over de raad en zijn vergaderingen.

Amendementen

Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsbesluit aan te passen. Een amendement wordt bij meerderheid aangenomen of verworpen. Bekijk de ingediende amendementen.

Brieven College B&W

Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de raad regelmatig door middel van een brief over genomen besluiten of lopende onderwerpen. Bekijk hier de brieven vanuit het college.

Burgemeestersbesluiten

Collegebesluiten

Bekijk hier de B&W besluitenlijsten. Of raadpleeg de volledige B&W agenda met vergaderstukken via de Kalender (iedere dinsdag).

Dossiers (langlopende)

Van een aantal grote (vaak)langer lopende onderwerpen legt de griffie een dossier aan. Alle relevante artikelen en documenten zijn gerangschikt en overzichtelijk te raadplegen.

Ingekomen stukken

De raad ontvangt vaak brieven van inwoners, instanties, bedrijven etc. Bekijk hier het overzicht van ingekomen stukken.

Initiatiefvoorstellen

Raadsleden kunnen een initiatiefvoorstel doen als zij vinden dat er op een bepaald gebied iets moet gebeuren zoals nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Bekijk de ingediende initiatiefvoorstellen.

Moties

Een motie is een reactie op een voorstel van het college in de vorm van een korte schriftelijke verklaring met een oordeel, wens of verzoek. Bekijk de ingediende moties.

Raadsbesluiten

Een besluitenlijst is het overzicht van de genomen besluiten per raadsvergadering. Bekijk de besluitenlijsten vanaf 2019. Voor eerdere besluitenlijsten gaat u naar https://leeuwarden.notubiz.nl/

Rekenkamer rapporten

De rekenkamer is een onafhankelijke commissie die zelf beslist wat zij onderzoekt. Met haar onderzoeken en adviezen wil de rekenkamer de kwaliteit van het bestuur verbeteren.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen kunnen raadsleden c.q. fracties indienen bij het college. Deze kunnen gaan over alle onderwerpen die de raad aangaan. Bekijk de ingediende schriftelijke vragen en antwoorden.

Toezeggingen

Tijdens een bijeenkomst van het Politiek Podium kunnen wethouders of de burgemeester een toezegging aan de raad doen. Bekijk hier het overzicht van toezeggingen.