Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een aan de gemeenteraad aangeboden verordening of besluit. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt aangenomen, is het college van burgemeester en wethouder verplicht dit uit te voeren.

Artikel 41 brieven

Met het stellen van vragen controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders. Artikel 41 brieven verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde van de raad. Artikel 41 brieven zijn politieke vragen aan het college die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden.

Besluitenlijsten

De besluitenlijst bevat een overzicht van alle besluiten die de gemeenteraad heeft genomen alsmede de door het college van burgemeester en wethouders gedane toezeggingen. De concept-besluitenlijst wordt opgesteld door de griffier. De raad stelt de besluitenlijst in de eerstvolgende vergadering vast. De besluitenlijsten kunnen hier worden geraadpleegd en bij de agendastukken van de vergadering.

Moties

Een motie is een verklaring van de gemeenteraad waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Vaak is die verklaring gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Als een dergelijke motie in de raad wordt aangenomen, kan het college zelf bepalen of die wordt uitgevoerd. Hierover moet het college de raad informeren.

Raadsbibliotheek

In de raadsbibliotheek is de voor de gemeenteraad relevante wet- en regelgeving opgenomen, zoals het Reglement van Orde en de Gemeentewet. Voor de officiële publicaties verwijzen wij u naar www.overheid.nl. De door de raad of het college van burgemeester en wethouders vastgestelde vastgestelde beleidsstukken en verordeningen kunt u vinden op www.landgraaf.nl/bestuur-en-organisatie/officiele-publicaties_42219/.

Raadsinformatiebrieven

Via raadsinformatiebrieven informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad over relevante ontwikkelingen. Het belang kan liggen in politieke gevoeligheid, media-aandacht, lange termijn financiële gevolgen, maatschappelijke risico‚Äôs enz.

Toezeggingen

In vergaderingen van de gemeenteraad kunnen door leden van het college van burgemeester en wethouders toezeggingen worden gedaan. Toezeggingen houden een inspanningsverplichting in voor het college en worden daarom hier geregistreerd. Daarnaast wordt de lijst behandeld in de oordeelvormende raad.

Uitnodigingen

Naast raadsvergaderingen, wordt de gemeenteraad ook uitgenodigd voor activiteiten. bijeenkomsten en overleggen bij andere organisaties en partijen. Die uitnodigingen voor de raad zijn hier opgenomen.