Amendementen

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit.

Besluitenlijsten college

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt.

Besluitenlijsten raad

Na afloop van een raadsvergadering wordt direct de volgende dag een besluitenlijst gepubliceerd met daarin de belangrijkste toezeggingen en besluiten uit die raadsvergadering.

Burgerinitiatieven

Een gemotiveerd verzoek van burger(s) aan de gemeenteraad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen opgesteld voorstel dat betrekking heeft op iets binnen de gemeente. Het voorstel moet wel gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Indieners en ondersteuners van het burgerinitiatief dienen inwoners te zijn van Houten en kiesgerechtigd. Het voorstel moet door tenminste 25 personen met een handtekening worden ondersteund.

Collegebrieven

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een collegebrief aan de raad te sturen.

Moties

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming brengen.

Schriftelijke vragen en antwoorden

De raad kan aan het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manier probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Toezeggingen

Tijdens de behandeling van raadsvoorstellen worden door de wethouders toezeggingen gedaan. Met behulp van dit overzicht wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen.

Verslagen raad

Van elke raadsvergadering wordt een verslag geschreven, de raadsvergaderingen zijn live te volgen.