Amendementen

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit.

Besluitenlijsten college

Iedere dinsdag vergadert het college van burgemeester en wethouders. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt.

Besluitenlijsten raad

Na afloop van een raadsvergadering wordt direct de volgende dag een besluitenlijst gepubliceerd met daarin de belangrijkste toezeggingen en besluiten uit die raadsvergadering.

Burgerinitiatieven

Een gemotiveerd verzoek van burger(s) aan de gemeenteraad om te beraadslagen en te besluiten over een door hen opgesteld voorstel dat betrekking heeft op iets binnen de gemeente. Het voorstel moet wel gaan over een onderwerp waarover de raad kan beslissen. Indieners en ondersteuners van het burgerinitiatief dienen inwoners te zijn van Houten en kiesgerechtigd. Het voorstel moet door tenminste 25 personen met een handtekening worden ondersteund.

Moties

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming brengen.

Raadsinformatiebrieven

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een raadsinformatiebrief aan de raad te sturen.

Schriftelijke vragen en antwoorden

De raad kan aan het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manier probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Toezeggingen

Tijdens de behandeling van raadsvoorstellen worden door de wethouders toezeggingen gedaan. De toezeggingen worden verzameld in de zgn. openstaande lijst toezeggingen en moties. Met behulp van deze lijst wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen. De lijst openstaande toezeggingen en moties wordt elke raadsvergadering geagendeerd.

Verslagen raad

Vanaf 21-12-2019 zijn er geen geschreven verslagen meer. Hiervoor in de plaats is de besluitenlijst en de digitale uitzending (https://houten.notubiz.nl/) gekomen.