Diverse documenten

Hier vindt u het coalitieprogramma 2018-2020, het vergaderschema van de gemeenteraad en een overzicht van de nevenfuncties van de raadsleden, collegeleden en fractieondersteuners.

Gemeenschappelijke regelingen

Voor de uitvoering van gemeentelijke taken kan een gemeente op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) samenwerken met andere gemeenten. Deze samenwerking is vastgelegd in zogeheten gemeenschappelijke regelingen. ´╗┐Bekende voorbeelden zijn een Omgevingsdienst of een gemeenschappelijke regeling afvalverwerking

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie over een bepaald onderwerp. De brieven worden gezonden op grond van de actieve informatieplicht van het college.

Rekenkamer brieven/onderzoeken

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut ingesteld door de gemeenteraad. Zij verricht onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en uitvoering. Hier vindt u de reeds uitgevoerde onderzoeken.

Schriftelijke vragen van de raad (Art. 43)

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp.