Beantwoorde rondvragen / toezeggingen commissies

Raadsleden kunnen tijdens een commissievergadering vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. Deze vragen worden schriftelijk door het college beantwoord.

Besluitenlijsten college openbaar

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week op dinsdag (feestdagen uitgezonderd). Tijdens een collegevergadering neemt het college besluiten over voorstellen. Bijna alle besluiten zijn openbaar. Soms is een besluit niet openbaar. Dit zijn besluiten waar de privacy van de direct betrokkenen gewaarborgd en gerespecteerd moeten worden. Collegebesluiten waarover de gemeenteraad geen bevoegdheid heeft gaan ter kennisname naar de raad. Collegebesluiten waarover de raad wel bevoegdheid heeft gaan als raadsvoorstel naar de raad. De raad neemt hierover het uiteindelijke besluit.

Besluitenlijsten raadsvergaderingen

Per vergadering vindt u hier de besluiten die de raad heeft genomen. In de regel wordt de concept besluitenlijst van een vergadering in de daaropvolgende vergadering vastgesteld.

Moties

Een motie is een verzoek of een opdracht van de gemeenteraad aan het college. Iedere partij kan moties indienen en de gemeenteraad stemt over een motie. Een aangenomen motie is geen verplichting voor het college maar het college moet heel overtuigende redenen hebben om een motie niet uit te voeren. Een motie is geen wijziging van een besluit. De gemeenteraad kan een door het college voorgesteld besluit wèl wijzigen door een amendement aan te nemen. Een amendement verandert het (voorgenomen) besluit direct. Ieder raadslid of politieke partij kan een amendement indienen bij de stemming over een voorstel, vanzelfsprekend is een meerderheid nodig om een amendement aan te nemen.

Publicaties Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Ermelo en Harderwijk laat zich graag voeden met ideeën door de gemeenteraad, ambtenaren en inwoners van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Het is aan de raad om te bepalen wat zij met de bevindingen uit het eindrapport van de rekenkamercommissie doet.

Schriftelijke vragen en antwoorden

Raadsleden stellen technische en inhoudelijke vragen via het instrument 'schriftelijke vragen' aan het college van burgemeester en wethouders. Deze vragen kunnen over van alles gaan. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden.

Verordeningen van de raad

De raad heeft voor een aantal specifieke zaken eigen regels gesteld over bijvoorbeeld de vergaderorde, inspraak, fractieondersteuning en de eigen rechtspositie.