Amendementen

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit, verordening, plan en/of beleidsnota. Raadsleden kunnen een amendement indienen. Als een amendement wordt aangenomen, is deze wijziging bindend.

Besluitenlijst vastgesteld

De besluitenlijsten die u hier aantreft, zijn de openbare vastgestelde besluitenlijsten van het college van burgemeesters en wethouders. De vastgestelde besluitenlijsten van de gemeenteraad vindt u bij de desbetreffende raadsvergadering (via Kalender >> Raadsvergadering).

Moties

Een motie is een schriftelijke verklaring van de gemeenteraad waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Een motie kan door één of meerdere leden van de raad worden ingediend. Meestal is een motie gericht aan het college van burgemeester en wethouders. In dat geval informeert het college van burgemeester de raad over de uitvoering ervan.

Raadsbibliotheek

Hier vindt u alle voor de gemeenteraad relevante wet- en regelgeving. Denk daarbij aan het Reglement van Orde, diverse verordeningen of de raadskalender.

Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders heeft de wettelijke plicht om de gemeenteraad tijdig, volledig en correct te informeren. Het college kan de gemeenteraad informeren via een raadsinformatiebrief.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college of de burgemeester om duidelijkheid te krijgen over een actueel onderwerp. Dit is geregeld in artikel 37 van het Reglement van Orde. Daarom worden deze vragen ook wel “artikel 37-vragen” genoemd. Schriftelijke vragen moeten binnen 30 dagen worden beantwoord.

Toezeggingen

Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen tijdens vergaderingen toezeggingen doen. Hiermee geven ze een inspanningsverplichting om binnen een gestelde termijn een concrete actie uit te voeren. De gemeenteraad controleert of toezeggingen tijdig en correct worden nagekomen.