Amendementen

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in de gemeenteraad. Ieder raadslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

Lijst ingekomen stukken

Moties

Tijdens de raadsvergadering kan een raadslid een motie indienen. In deze motie spreekt de raad zich uit over een bepaald onderwerp en bevat een wens of een verzoek aan het college. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd.

Notulen Agendacommissie

De verslagen van de vergaderingen van de agendacommissie.

Notulen parallelsessies

De verslagen van de parallelsessies.

Notulen raad

De verslagen van de raadsvergaderingen.

Notulen Zeepkist

De verslagen van de zeepkist bijeenkomsten.

Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders informeert de leden van de gemeenteraad onder andere via raadsinformatiebrieven. Raadsinformatiebrieven kunnen gaan over belangrijke besluiten van het college, lopende projecten en andere ontwikkelingen binnen de gemeente.

Raadsvoorstellen/besluiten

Hier zijn alle raadsvoorstellen te vinden.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over allerlei onderwerpen. Op die manier probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Stemmingen

Toezeggingen

Toezeggingen worden gedaan door leden van het college indien niet direct een antwoord op een in een vergadering gestelde vraag kan worden gegeven of wanneer aanvullende informatie gewenst is.