Adviezen commissie

De commissie vergadert ter voorbereiding op besluitvorming in de raadsvergadering. Hier vindt u de adviezen van de commissie.

Amendementen

Een amendement is een wijziging op een voorgesteld besluit. Als een amendement wordt aangenomen dan wordt het voorgesteld besluit hierop aangepast.

Besluiten college

Het college vergadert op dinsdagen. De besluitenlijst wordt 10 dagen later gepubliceerd.

Besluiten raad

Hier vindt u de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen.

Moties

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Het college bepaalt of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Raadsinformatiebrieven

Via een raadsinformatiebrief verstrekt het college informatie aan de raad.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid, en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat deze bijdragen aan verbetering en transparantie van het lokale bestuur.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen. De schriftelijke beantwoording vindt binnen 30 dagen plaats.

Toezeggingen

Toezeggingen gedaan door het college in raads- of commissievergaderingen.