Amendementen

Een amendement is een voorstel aan de raad om de tekst van het voorgestelde raadsbesluit te wijzigen. Bekijk de ingediende amendementen.

Informatienotities

Een informatienotitie is een mededeling van het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester aan de gemeenteraad. Bekijk hier de aan de gemeenteraad gestuurde informatienotities.

Moties

Een motie is een wens of verzoek aan het college van burgemeester en wethouders over een voorstel. Bekijk de door de leden van de raad ingediende moties.

Nevenfuncties Raads- en Commisieleden

Bekijk hier het overzicht van de Nevenfuncties van de Raads- en Commissieleden

Schriftelijke vragen (artikel 33)

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Bij artikel 33 vragen is de termijn voor schriftelijke beantwoording 28 dagen. Bekijk de ingediende vragen en antwoorden.

Schriftelijke vragen/Inlichtingen (artikel 34)

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Bij artikel 34 vragen is de termijn voor beantwoording 10 dagen. Beantwoording van deze vragen kan schriftelijk of mondeling, bij een vergadering. Bekijk de ingediende vragen en antwoorden.

Stemming

Technische vragen (artikel 35)

Technische vragen zijn vragen die zijn gericht op feitelijke informatie zonder politiek waardeoordeel. De vragen kunnen worden gesteld aan het college van B&W of de burgemeester. Raads- en commissieleden kunnen deze vragen stellen voorafgaand aan de behandeling van een onderwerp in de commissievergadering

Toezeggingen

Bekijk het overzicht van toezeggingen aan de gemeenteraad.

Verordeningen