Beleid en financiën

In het coalitieakkoord staan de plannen van de coalitiepartijen voor de gemeente. De kadernota, begroting en jaarstukken vormen de financiële stukken van de gemeente.

Besluitenlijsten B&W

In de besluitenlijsten staat welke besluiten het college van B&W in zijn collegevergadering heeft genomen.

Besluitenlijsten raad

In de besluitenlijst staat welke besluiten de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering heeft genomen.

Lijst ingekomen stukken raad

Dit is een overzicht van alle ingekomen stukken aan de gemeenteraad met daarbij een voorstel over de afhandeling ervan.

Moties

Een motie is een verzoek van een raadslid aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Als de meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt, dan is deze aangenomen.

Raadsinformatie

In raadsinformatiebrieven informeert het college van B&W de gemeenteraad over de stand van zaken rondom bepaalde onderwerpen.

Raadsjournaal

Via het raadsjournaal informeert het college van B&W elke twee weken de raads- en burgerleden over actuele onderwerpen.

Rekenkamerrapporten

De Rekenkamercommissie controleert of de gemeente haar werk goed doet. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad in de vorm van rapporten of rekenkamerbrieven.

Schriftelijke vragen RvO

Als raadsleden meer over willen weten over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kunnen zij volgens het Reglement van Orde (RvO) schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W.

Toezeggingen

Dit zijn de toezeggingen die het college van B&W aan de gemeenteraad heeft gedaan tijdens de raadsvergadering en/of voorbespreking.