Amendementen

Raadsleden kunnen amendementen indienen om een wijziging voor te stellen van het voorliggende raadsbesluit. Het is dan aan de gemeenteraad om de wijziging wel of niet aan te nemen.

Artikel 43 vragen

Politieke vragen van een of meer fracties gericht aan het college van burgemeester en wethouders.

Moties

De gemeenteraad kan op voorstel van een raadslid een motie aannemen. Een motie is een uitspraak van de raad, bijvoorbeeld een algemene oproep of verzoek aan het college.

Rapporten Rekenkamercommissie

De onafhankelijke rekenkamer heeft de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.

Toezeggingen

Het college van burgemeester en wethouders kan tijdens een vergadering toezeggingen doen aan de gemeenteraad of commissies om bijvoorbeeld nog informatie aan te leveren.