Besluitenlijst B&W

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke week. De openbare besluitenlijst van de vergaderingen vindt u hier.

Besluitenlijst Raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Deze kunnen worden bijgewoond via de publieke tribune of live worden gevolgd via de live-stream bij de agenda. Van de vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt.

Informatie aan de raad

De raad krijgt regelmatig brieven en memo's die niet standaard op een agenda van een vergadering staan.

Moties

Een overzicht van alle door de raad bij meerderheid aangenomen moties vindt u hier. Een motie is een wens/oproep, meestal gericht aan het college.

Raadsvragen

Raadsleden hebben het recht om vragen te stellen aan het college. Dat kan onderhands schriftelijk (via email) of via een formele procedure (artikel 39). De vragen en de antwoorden (indien beschikbaar) vindt u hier.

Rekenkamercommissie

Hieronder vindt u de onderzoeken van de rekenkamer. De rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek.