Amendementen

Een amendement is een wijziging op een besluit dat voorligt. Als een amendement door de gemeenteraad wordt aangenomen dan wordt het besluit hierop aangepast. In het overzicht zijn alle ingediende amendementen opgenomen vanaf november 2019.

Besluitenlijst B&W

De burgemeester en de wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (B & W). Het college heeft eens per week een besloten vergadering. De burgemeester en de wethouders zijn portefeuillehouder van een aantal aandachtsgebieden. Het college van B & W kan voorstellen doen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in de gemeente.

Moties

Een motie is een verzoek van de gemeenteraad aan het college om iets te doen of te onderzoeken. Het college bepaalt of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren. In het overzicht zijn alle ingediende moties opgenomen vanaf november 2019.

Raadsmededelingen

Een raadsmededeling is een mededeling van het college aan de gemeenteraad. Het college geeft hierin openbare informatie over de actuele stand van zaken rondom de voorbereiding en/of uitvoering van beleid.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen. De schriftelijke beantwoording vindt binnen 30 dagen plaats.

Toezeggingen

Toezeggingen gedaan door het college in raads- of commissievergaderingen.