Amendementen

Een amendement is een tekstuele wijziging van een raadsbesluit dat in de gemeenteraad aan de orde is. Met een amendement kunnen raadsleden veranderingen aanbrengen in een besluit mits de meerderheid van de raad hiermee akkoord gaat. Elk raadslid en elke fractie kan een amendement indienen. Op deze pagina vindt u de verworpen, ingetrokken en aangenomen amendementen. Als een amendement verworpen wordt, heeft het amendement niet genoeg stemmen gekregen en wordt de wijziging niet doorgevoerd. Een ingetrokken amendement is een voorgestelde wijziging die na indienen en bespreking niet in stemming is gebracht. Indien een amendement genoeg stemmen heeft gekregen, wordt deze aangenomen en wordt de tekstuele wijziging doorgevoerd.

Contact met de raad

Wilt u iets aan de gemeenteraad voorleggen of met een raadslid bespreken? Dat kan op verschillende manieren. Op deze pagina lichten we de verschillende vormen toe.

Ingekomen stukken

Op deze pagina vindt u alle ingekomen stukken. De ingekomen stukken bestaat uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad. De brieven worden beschikbaar gesteld aan de raad en op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. De LIS vormt een overzicht van alle ingekomen stukken en wordt behandeld tijdens de raadsvergadering. De LIS wordt een week voor de eerstvolgende raadsvergadering vastgesteld. Raadsleden hebben op deze manier voldoende tijd om de Ingekomen Stukken door te nemen.

Moties

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring van een raadslid of een raadsfractie over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Moties worden tijdens de raadsvergadering ingediend. Een motie kan aansluiten bij een agendapunt. De raad behandelt de moties tegelijkertijd met de beraadslaging over het agendapunt. Sluit de motie niet aan op een agendapunt, dan is er sprake van een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De behandeling vindt dan plaats nadat alle, op de agenda voorkomende, onderwerpen zijn afgehandeld. Als een meerderheid van de raad een motie aanneemt, kan de motie uitgevoerd worden door het college van burgemeester en wethouders.

Register integriteit

De griffie houdt de zogenoemde registers integriteit bij. In deze registers wordt inzage gegeven in de geschenken die een raadslid heeft ontvangen, bijeenkomsten die hij of zij op kosten van derden heeft bijgewoond en de zakelijke belangen die mogelijk spelen. Raadsleden hebben hiervoor een meldingsplicht. Deze registers worden, om volledige transparantie te waarborgen, gepubliceerd op het raadsinformatiesysteem en zijn dus openbaar.

Rekenkamercommissie (publicaties)

De rekenkamercommissie (RKC) doet onderzoek naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hierbij wordt gekeken of de uitvoering efficiënt en volgens de regels heeft plaatsgevonden en of het doel bereikt is. De rekenkamercommissie van de gemeente Assen is altijd op zoek naar onderwerpen voor onderzoek. Uw hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. De rekenkamer gebruikt uw inbreng om te bepalen waarnaar zij in het komende jaar onderzoek zal doen. Als u een idee heeft, laat het ons vooral weten. Onder het tabblad 'Wie is wie' kunt u zien wie er lid zijn van de Rekenkamercommissie en de contactgegevens van de secretaris.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid mag het college schriftelijke vragen stellen over alle zaken die de raad aangaan. Heeft een raadslid een schriftelijke vraag ingediend, dan krijgen alle raads- en collegeleden hiervan een kopie. Het college beantwoordt de schriftelijke vragen ook per brief aan het raadslid dat de vraag heeft gesteld. Dit gebeurt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen dertig dagen na de dag van ontvangst. Alle raadsleden en de pers krijgen van deze brief weer een kopie.