Amendementen

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit.

Artikel 44 vragen

De raad kan aan het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manieer probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Geheimhoudingsregister

Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan conform de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet geheimhouding worden opgelegd aan stukken die aan de gemeenteraad, het college of de raadscommissie worden overlegd.

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn post (brief, mededeling of rapport) én mailberichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de Gemeenteraad. Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan de gemeenteraad van Arnhem. Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt periodiek aan de raad ter beschikking gesteld en op de agenda geplaatst. De Agendacommissie bepaalt op welke wijze een ingekomen stuk wordt afgedaan, tenzij de raad anders beslist.

Moties

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming kan brengen.

P&C Cyclus

Hier vindt u de documenten die betrekking hebben op de cyclus van planning en controle zoals de Meerjarenprogrammabegroting, de Tussenrapportages en de Jaarstukken.

Raadsbrieven

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een raadsbrief aan de raad te sturen.

Raadsdossiers

Over grote, voor de stad belangrijke en vaak lang lopende onderwerpen worden veel documenten geschreven. Op deze plaats worden ze bij elkaar gebracht zodat er in de loop van de tijd complete en actuele dossiers beschikbaar blijven.

Raadsmail

Hier vindt u de laatste edities van de raadsmail waarin alle relevante zaken voor de gemeenteraad wekelijks gedeeld worden.

Toezeggingen

Tijdens de Politieke Avond worden door de wethouders toezeggingen gedaan. Met behulp van dit overzicht wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen.

Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie

Hier vindt u diverse informatie die betrekking heeft op het werk van de gemeenteraad, zoals het actuele vergaderschema, verordeningen die betrekking hebben op het werk van de gemeenteraad en de raadsleden en financiële regels- en beleidsdocumenten.