Actuele Berichten

Hier vindt u alle last minute berichten en mededelingen over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft

Amendementen

Voorstel tot wijziging of aanpassing van een raadsbesluit

Artikel 44 vragen

De raad kan aan het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Op die manieer probeert de raad duidelijkheid van het college te krijgen over een bepaald onderwerp.

Ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn post (brief, mededeling of rapport) én mailberichten die bij de griffie binnenkomen, geadresseerd aan de Gemeenteraad. Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan de gemeenteraad van Arnhem. Bij de raad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt periodiek aan de raad ter beschikking gesteld en op de agenda geplaatst. De Agendacommissie bepaalt op welke wijze een ingekomen stuk wordt afgedaan, tenzij de raad anders beslist.

Moties

Een formeel middel waarmee elk raadslid een discussiepunt voor kan leggen aan de raad en in stemming kan brengen

P&C Cyclus

Hier vindt u de documenten die betrekking hebben op de cyclus van planning en controle zoals de Meerjarenprogrammabegroting, de Tussenrapportages en de Jaarstukken.

Raadsbrieven

Het college heeft een actieve informatieplicht naar de gemeenteraad. Dit gebeurt onder meer door een raadsbrief aan de raad te sturen.

Toezeggingen

Tijdens de Politieke Avond worden door de wethouders toezeggingen gedaan. Met behulp van dit overzicht wordt bijgehouden welke toezeggingen zijn gedaan en hoe deze worden nagekomen.

Vergaderschema, verordeningen, reglementen en informatie

Hier vindt u diverse informatie die betrekking heeft op het werk van de gemeenteraad, zoals het actuele vergaderschema, verordeningen die betrekking hebben op het werk van de gemeenteraad en de raadsleden en financiële regels- en beleidsdocumenten.