Actuele berichten

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen met betrekking tot de gemeenteraad vinden.

Afsprakenlijst

Alle toezeggingen gedaan door burgemeester, wethouders en ambtenaren tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de afsprakenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, wordt deze van de lijst afgevoerd. De afsprakenlijst wordt iedere reguliere raadsvergadering behandeld.

Lijst Ingekomen Stukken (LIS)

Alle brieven*, gericht aan de gemeenteraad (ingekomen stukken) worden op de digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst. Indien gewenst, kan een raadslid (via de griffie) verzoeken om een brief te agenderen voor een informatiecarrousel. Er kunnen dan vragen over het ingekomen stuk gesteld worden en ook kan er inspraak plaatsvinden door de briefschrijver. Als hier behoefte aan is, kan een ingekomen stuk na behandeling in de informatiecarrousel mening vormend geagendeerd worden voor een raadsvergadering. Er kan dan een politieke discussie plaatsvinden over het onderwerp. Soms wordt meteen gekozen voor agendering tijdens het mening vormende deel van de raadsvergadering, wanneer de fracties aangeven politieke vragen aan het college te hebben, of met de raad in gesprek willen gaan over de brief. *Met uitzondering van stukken die betrekking hebben op een bezwaarschriftenprocedure, zienswijzen, klachten met betrekking tot personen onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en voor evt. andere brieven met privacygevoelige informatie.

Schriftelijke vragen

Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. De beantwoording wordt op de digitale Lijst Ingekomen Stukken geplaatst. Op verzoek van een raadslid kan de beantwoording geagendeerd worden voor de informatiecarrousel, alwaar nadere inlichtingen gevraagd kunnen worden omtrent het door het college gegeven antwoord. Ook kunnen de schriftelijke vragen met de beantwoording direct mening vormend geagendeerd worden voor de raadsvergadering, als wordt aangegeven dat men dieper op de zaak wil ingaan.

Verordeningen, reglementen en info

Hier vindt u alle verordeningen, reglementen en overige informatie met betrekking tot de gemeenteraad, zoals informatie over de rekenkamercommissie, regels met betrekking tot inspraak bij informatiecarrousels en raadsvergaderingen, het Reglement van Orde van de gemeenteraad en financiële beleidsdocumenten.