Actuele berichten

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen met betrekking tot de gemeenteraad vinden.

Afsprakenlijst

Alle toezeggingen gedaan door burgemeester, wethouders en ambtenaren tijdens informatiecarrousels en raadsvergaderingen komen op de afsprakenlijst te staan. Zodra aan de toezegging is voldaan, wordt deze van de lijst afgevoerd. De afsprakenlijst wordt iedere reguliere raadsvergadering behandeld.

Motielijsten

Hier vindt u een overzicht van alle ingediende moties per jaar.

Lijst Ingekomen Stukken (LIS)

Brieven, gericht aan de gemeenteraad worden op de LIS geplaatst.* Ook informerende raadsvoorstellen/memo's/notities van het college komen op de LIS. Bij vragen over een ingekomen stuk kan het stuk geagendeerd worden voor een informatiecarrousel en bij politieke vragen of indien een discussie met de raad gewenst wordt, kan de brief geagendeerd worden voor een raadsvergadering. In beide gevallen kan de briefschrijver inspreken. *Uitgezonderd stukken die betrekking hebben op een bezwaarschriftenprocedure, zienswijzen, klachten met betrekking tot personen onder verantwoordelijkheid van de raad en eventuele andere brieven met privacygevoelige informatie.

Schriftelijke vragen

Raadsleden kunnen het college schriftelijke vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. De beantwoording wordt op de digitale Lijst Ingekomen Stukken (LIS) geplaatst en kan geagendeerd worden voor de informatiecarrousel, indien er nadere vragen zijn over het door het college gegeven antwoord. Ook kunnen de schriftelijke vragen met de beantwoording direct mening vormend geagendeerd worden voor een raadsvergadering, als men dieper op de zaak wil ingaan.

Verordeningen, reglementen en info

Hier vindt u alle verordeningen, reglementen en overige informatie met betrekking tot de gemeenteraad, zoals informatie over de rekenkamercommissie, regels met betrekking tot inspraak bij informatiecarrousels en raadsvergaderingen, het Reglement van Orde van de gemeenteraad en financiële beleidsdocumenten.