1. Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Als u klikt op het vinkje > dan ziet u de profielen van al onze raadsleden per partij.

Raadsleden worden 1 x per 4 jaar gekozen in de raad door middel van verkiezingen. Raadsleden worden gekozen door de inwoners. Door u dus!
De eerstvolgende verkiezing is op 16 maart 2022.

De taken van de gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).
De gemeenteraad vergadert twee keer per maand.

Een gemeenteraadslid is tevens lid van de kernteams. Een gemeenteraadslid is dus vaak meerdere avonden per week bezig met raadswerk. Daarnaast wordt een raadslid geacht om voor elke vergadering de juiste stukken gelezen te hebben en met inwoners gesproken te hebben over de onderwerpen om te weten wat er in de samenleving speelt.

2. Presidium

De gemeenteraad benoemt een commissie ofwel het presidium. Deze commissie bereidt de agenda van de gemeenteraad voor.

De leden van het presidium beslissen wanneer de gemeenteraad welke onderwerpen bespreekt. Daarnaast stuurt het presidium vanuit de gemeenteraad de griffie aan. Het presidium bestaat uit de vicevoorzitter van de raad en twee andere raadsleden (dit zijn niet de fractievoorzitters).

Taken
•Agendacommissie
•Zorgdragen voor procedurele raadsaangelegenheden
•Werkgeverscommissie griffie

Het presidium vergadert 1 x per twee weken. De voorzitter is de heer K. Arentz en de leden zijn: H. Hoekstra, W. van der Veen, J. Osinga, A. Wijkhuis en W. Hokken.

Adviseurs van het presidium zijn: burgemeester M. Waanders en griffier T. Lyklema.

3. Audit Commissie

De auditcommissie bestaat uit de volgende raadsleden:
J.J. Zijlstra (vz), D. Bloem, B. Vollema, H. Hof,
Sj.S. Kuipers, H. Terpstra.

Taken
•Adviseert de raad over de accountantsbenoeming
•Adviseert de raad hoe om te gaan met bevindingen van de accountant
•Bespreekt de controle-opdracht en specifieke aandachtspunten met de accountant
•Ziet toe op de kwaliteit van de planning & control cyclus
•Zorgt voor de doorontwikkeling van de planning & control cyclus

4. Griffie

De griffie is een belangrijk aanspreekpunt voor inwoners daar waar het gaat om raad-aangelegenheden en zaken over de kernteams. De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter, de leden, de fracties, commissies en het presidium. Daarnaast levert de griffie een bijdrage aan een goede publieke voorlichting zodat u op hoogte blijft van wat de raad agendeert, bespreekt en besluit. Als u wilt inspreken, fracties wilt benaderen, de raad iets wilt toesturen of meer wilt weten over raadprocedures en planningen, dan kunt u de griffie rechtstreeks benaderen.
Klik op het vinkje > en klik op de foto voor meer informatie over de leden van de griffie.

5. Jongerenraad

Gemeente Waadhoeke heeft een jongerenraad. De jongerenraad heeft momenteel 12 leden en een eigen griffier, Frouke de Boer. De jongerenraad komt circa 1 per maand bij elkaar. Zij kijken met de ogen van jongeren naar het beleid van Waadhoeke en komen zelf met voorstellen. Je kunt in de jongerenraad als je op het voorgezet onderwijs zit in Waadhoeke. Lijkt het je leuk om te zien hoe lokale politiek werkt en wil je lid worden in de jongerenraad? Neem dan contact op met Griffie: griffie@waadhoeke.nl

Klik op het vinkje > om de jongerenraad te zien.

6. Kernteamleden

Er zijn twee kernteams in Waadhoeke. Kernteam Samenleving en Kernteam Omgeving. In de regel vergaderen zijn om de 14 dagen. Er zijn publiekssessies waarbij iedereen mee kan praten op gelijkwaardige basis. Daarnaast zijn er kernsessies die voorbereidend zijn op de raadsvergaderingen. Sector overstijgende onderwerpen worden behandeld in een raadsbreed kernteam. In ieder kernteam zitten raadsleden ( 2 per fractie).

7. Kinderburgemeester

Waadhoeke heeft een kinderburgemeester. Elk jaar wordt een nieuwe kinderburgemeester gekozen. Kinderen uit groep 7-8 kunnen zich aanmelden voor deze verkiezing.
Klik op het vinkje > om de foto te kunnen zien.

8. Rekenkamerleden

De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Concreet : zij onderzoekt of de gemeente het geld nuttig heeft besteed en of gestelde doelen wel zijn behaald.

De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma en luistert daarbij scherp naar de inbreng van de inwoners en de gemeenteraad. Ook inwoners kunnen onderwerpen aandragen bij de rekenkamer voor onderzoek. Klik op het vinkje > om de leden van de rekenkamer te zien. Als u klikt op de profielfoto ziet u meer informatie over het desbetreffende lid.

Onderzoeksonderwerpen kunt u mailen aan: rekenkamer@waadhoeke.nl