3 - Griffie

De griffier heeft tot taak als eerste adviseur de gemeenteraad, het presidium en de voorzitter van de raad te ondersteunen bij de vervulling van hun taken en bij de ontwikkeling en uitvoering van het dualisme in Oostzaan.

5 - Rekenkamercommissie Oostzaan

De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders op een goede uitvoering van het beleid. De rekenkamercommissie heeft tot doel om deze controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Ze doet dat door onderzoek te doen naar de (maatschappelijke) effecten en naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer.