Gemeenteraad

De Gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De Gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid door Burgemeester en Wethouders. Enschede heeft op basis van het inwoneraantal 39 raadsleden. De leden worden om de vier jaar gekozen. De Gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteunt en geadviseerd door de Raadsgriffie(r). Burgemeester Theo Bovens is voorzitter van de Gemeenteraad.

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van de Gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Wethouders werkt samen op basis van een programma dat in principe op een meerderheid van stemmen in de Gemeenteraad kan rekenen. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Burgemeester Theo Bovens is voorzitter van het College.

Raadsgriffie

De Gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund en geadviseerd door de Raadsgriffie. Aan het hoofd van de Raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de Raadsgriffier. De Raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, Gemeenteraad en ambtelijke organisatie. De raadscommissies en hun voorzitters worden ondersteund door eigen Commissiegriffiers.

Fractievertegenwoordigers

Politieke fracties in de Gemeenteraad kunnen er voor kiezen om een onder voorwaarden aangewezen (niet in de raad gekozen) vertegenwoordiger namens hen het woord te laten voeren in de Stedelijke commissie en de Stadsdeelcommissies. EĆ©nmansfracties mogen 2 vertegenwoordigers aanwijzen.

Stedelijke commissie

Alle bestuurlijke onderwerpen die niet een specifiek stadsdeel aangaan (inclusief de zgn. stedelijke kaders). Alle raadsleden zijn lid van de Stedelijke commissie. Afhankelijk van het geagendeerde onderwerp nemen woordvoerders namens hun politieke fractie wisselend deel aan de vergadering.

Stadsdeelcommissie Centrum

Alle bestuurlijke onderwerpen die het stadsdeel Centrum (binnensingelgebied) aangaan. Alle raadsleden zijn lid. Vaste woordvoerders nemen namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Stadsdeelcommissie Noord

Alle bestuurlijke onderwerpen die het stadsdeel Noord (begrensd door spoorbaan ri. Hengelo inclusief Kennispark-singel-Oldenzaalsestraat) aangaan. Alle raadsleden zijn lid. Vaste woordvoerders nemen namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Stadsdeelcommissie Oost

Alle bestuurlijke onderwerpen die het stadsdeel Oost (begrensd door Oldenzaalsestraat-singel-Zuiderval-N35) aangaan. Alle raadsleden zijn lid. Vaste woordvoerders nemen namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Stadsdeelcommissie West

Alle bestuurlijke onderwerpen die het stadsdeel West (begrensd door spoorbaan ri. Hengelo-singel-Zuiderval-Haaksbergerstraat) aangaan. Alle raadsleden zijn lid. Vaste woordvoerders nemen namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Stadsdeelcommissie Zuid

Alle bestuurlijke onderwerpen die het stadsdeel Zuid (begrensd door Haaksbergerstraat-N35) aangaan. Alle raadsleden zijn lid. Vaste woordvoerders nemen namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Raadscommissie Enschede Akkoord

De Raadscommissie Enschede Akkoord stuurt op het vergroten van inwonersbetrokkenheid en participatie en draagt bij aan een effectief besluitvormingsproces voor de uitvoering van het Enschede Akkoord.

Raadscommissie Omgevingsbeleid

De Raadscommissie Omgevingsbeleid richt zich op de kaderstelling voor de omgevingsvisie. Opdracht is om te komen tot gefundeerde adviezen aan de Stedelijke commissie over hoe de gemeente Enschede haar leefomgeving kan inrichten onder de huidige omstandigheden en onder de nieuwe Omgevingswet.

Rekeningencommissie

De Rekeningencommissie is een (niet openbare) raadscommissie die voornamelijk de financiele aspecten rond de Planning & Control cyclus technisch beoordeeld. Alle raadsleden zijn lid. Woordvoerders nemen, afhankelijk van het onderwerp, namens hun politieke fractie deel aan de vergaderingen.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of op verzoek van de Gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.