Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De burgemeester en de wethouders zijn geen lid van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders werkt samen op basis van een gezamenlijk programma. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

Burgerraadsleden

Elburg heeft 19 raadsleden en 2 burgerraadsleden. Een burgerraadslid heeft een ondersteunende taak naar de raadsleden.
De heer Johan Hut is burgerraadslid voor de PvdA.
De heer Willem Mulders is burgerraadslid voor LEV.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. De leden worden om de vier jaar gekozen. Elburg heeft 19 raadsleden en 2 burgerraadsleden. De gemeenteraad kent zeven fracties: ChristenUnie, Algemeen Belang, SGP, Elburg Beleid, CDA, PvdA, VVD en Liberaal Elburgs Verbond (LEV).

Presidium

Het presidium is het overleg met fractievoorzitters en de burgemeester. Zij vergaderen 1 keer per maand, met uitzondering van de zomermaanden.

Belangrijkste taak is het voorbereiden van de agenda voor de Raadsessie en Raadsvergadering. Het presidium bepaalt welke onderwerpen worden behandeld en maakt een agendavoorstel. De griffier ondersteunt en adviseert het presidium.

Raadsgriffie

De gemeenteraad van Elburg heeft ambtelijke ondersteuning in de vorm van de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening in de functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. Daarnaast stimuleert de griffie de duale werkwijze van de raad. De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Elburg controleert het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een externe voorzitter en twee externe leden vormen de commissie. Ieder jaar stelt de commissie een onderzoeksplan en een jaarverslag op.

De rekenkamercommissie ziet het als haar missie om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken door haar onderzoeksrapporten. Voor de uitvoering van rekenkameronderzoek werkt de gemeente Elburg samen met de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamercommissie.

In de visie van de rekenkamercommissie ondersteunt zij de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens.

De rekenkamercommissie wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijzen. Zij wil een bijdrage leveren aan: de kwaliteit van het lokale bestuur, de transparantie van het gemeentelijk handelen en de versterking van de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel. De bevoegdheden van de commissie liggen vast in de Verordening op de rekenkamercommissie.

De Elburgse rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris. Voor informatie kunt u bellen met de griffier Diane Kassing, tel. 0525 - 688 688.

  • meneer R. de Vries (voorzitter)
  • meneer M. Tamse (lid)
  • mevrouw Ö Özaşik (lid)
  • mevrouw D. Kassing (griffier)