Gemeenteraad Dantumadiel

De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden. De raad is het hoogste beslissingsorgaan in de gemeente en vergadert openbaar.
De gemeenteraad van Dantumadiel vertegenwoordigt de inwoners en bestaat uit 17 raadsleden afkomstig uit 7 politieke partijen. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door de griffie en enkele trajectgroepen.

Auditcommissie Dantumadiel

Deze commissie beoordeelt de financiën van de gemeente en voert periodiek overleg met de accountant en portefeuillehouder financiën. Doet onderzoek van de jaarrekening op doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie fungeert vanuit de raad als direct aanspreekpunt voor de accountant.

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers gezamenlijk) voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders 'én voorzitter van de gemeenteraad. Hij heeft bij vergaderingen van de raad geen stemrecht, maar bij vergaderingen van van burgemeester en wethouders wel.

Voor een afspraak met de burgemeester, wethouders of de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat:
Telefoon: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van de Gemeenteraad. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Burgemeester Klaas Agricola is voorzitter van het College.

Gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris
De burgemeester en het college worden ondersteund via het ambtelijk apparaat van de gemeente Noardeast-Fryslan. Zij doen dit onder verantwoordelijkheid van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Hoorzittingen

De gemeenteraad kan, als voorbereiding op het nemen van besluiten in de raadsvergaderingen, externe belanghebbenden uitnodigen en horen in een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomsten helpen de gemeenteraad over een bepaald onderwerp informatie te verzamelen, zodat besluiten zorgvuldig onderbouwd genomen worden. De samenstelling is afhankelijk van het onderwerp wisselend.

Presidium

Het presidium beslist over de wijze waarop raadsvoorstellen behandeld worden. Er worden dus geen inhoudelijke besluiten genomen.
Het presidium van de raad wordt gevormd door de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Voorzitter is de burgemeester. De griffier is aanwezig als ambtelijke ondersteuning. Het presidium wordt ook wel gezien als het ‘dagelijks bestuur’ van de raad. Het presidium komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar en worden gepubliceerd. U vindt ze onder het tabje 'Kalender', bij 'Presidium'.

Raadsgriffie

De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. Het zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden.
Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad.
De griffie bestaat uit:
Griffier dhr. Teun de Jong
Plaatsvervangend griffier en griffieondersteuning
dhr. Cor van der Meer

Rekenkamer

De gemeenteraad heeft diverse mogelijkheden de werkzaamheden van het college van B&W te controleren: werkt het college doelmatig, doelgericht en volgens de regels. De rekenkamer doet hiernaar onderzoek. Komend jaar gaat de gemeenteraad besluiten over de nieuw op te richten rekenkamer.

Trajectgroep lokaal duaal

Deze commissie van raadsleden doet aanbevelingen aan de gemeenteraad over het verbeteren van de wijze van werken. Zo is onlangs besloten dat hoorzittingen ook buiten het gemeentehuis kunnen worden gehouden. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Trajectgroep Omgevingswet

De trajectgroep Omgevingswet is ingesteld om de betrokkenheid van de raad bij de invoering te bevorderen en heeft de mogelijkheid het college en de gemeenteraad te adviseren.

Daarbij heeft de trajectgroep de navolgende opdracht meegekregen:
> De trajectgroep op te dragen een voorstel te doen aan de gemeenteraad in zake de taken en bevoegdheden, met in acht neming van de volgende overwegingen:
A. Een grotere betrokkenheid van de Raad bij de complexe ontwikkelingen die betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet te bevorderen.
B. Het vanuit de Raad adviseren van het College van B&W bij vraagstukken in dit domein.
C. De mogelijkheid van advisering vanuit de trajectgroep aan de Raad wanneer vraagstukken op het gebied van de Omgevingswet aan de orde komen.

Trajectgroep sociaal domein

De gemeenteraad heeft uit zijn midden een commissie benoemd die zich bezig houdt met onderwerpen die spelen rondom zorgverlening voor inwoners. Deze commissie vergadert niet openbaar.