Commissie ABM

De raadscommissie Algemeen bestuur en middelen (ABM) heeft een adviserende rol richting de gemeenteraad. Deze commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor op de volgende terreinen:

 • verwerving en inzet van (bedrijfs)middelen
 • dienstverlening
 • bestuurlijke organisatie en co√∂rdinatie
 • regionaal bestuur
 • juridische zaken en regelgeving
 • economisch beleid
 • internationale samenwerking
 • openbare orde en veiligheid
 • brandweer
 • rampenbestrijding

De commissievoorzitter is Paul Feenstra (raadslid VVD).

E-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl

In de commissie zitten naast raadsleden ook burgerleden. Burgerleden zijn benoemd om de partij in het fractiewerk te ondersteunen. Zij mogen het woord voeren in de raadscommissie, maar niet deelnemen aan de raadsvergaderingen. Zij hebben dus ook geen stemrecht in de raad.

Commissie B&S

De raadscommissie Burgers en samenleving (B&S) heeft een adviserende rol richting de gemeenteraad. De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor op beleidsterreinen met betrekking tot de Amstelveense inwoners en de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan:

 • onderwijs
 • zorg
 • welzijn
 • cultuur
 • sociale zaken
 • sport

De commissievoorzitter is Robert Zuidbroek (raadslid D66).

E-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl

In de commissie zitten naast raadsleden ook burgerleden. Burgerleden zijn benoemd om de partij in het fractiewerk te ondersteunen. Zij mogen het woord voeren in de raadscommissie, maar niet deelnemen aan de raadsvergaderingen. Zij hebben dus ook geen stemrecht in de raad.

Commissie RWN

De raadscommissie Ruimte, wonen en natuur (RWN) heeft een adviserende rol richting de gemeenteraad. De commissie bereidt de besluitvorming in de raad voor met betrekking tot de inrichting en het beheer van het gemeentelijk grondgebied. Denk bijvoorbeeld aan:

 • bestemmingsplannen
 • groenbeheer
 • verkeer en vervoer
 • fysieke infrastructuur
 • natuur en landschap
 • stadsontwikkeling
 • openbare werken
 • milieu en duurzaamheid

De commissievoorzitter is Ilika Polderman (raadslid GroenLinks).

E-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl

In de commissie zitten naast raadsleden ook burgerleden. Burgerleden zijn benoemd om de partij in het fractiewerk te ondersteunen. Zij mogen het woord voeren in de raadscommissie, maar niet deelnemen aan de raadsvergaderingen. Zij hebben dus ook geen stemrecht in de raad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast: wat willen we in Amstelveen bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Ook controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dat beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad heeft daarmee dus drie belangrijke rollen:

 • volksvertegenwoordiging
 • kaderstellen
 • controleren

De gemeenteraad van Amstelveen bestaat uit 37 raadsleden van 10 verschillende politieke partijen. De burgemeester is voorzitter van de raad.

E-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl

De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. De verkiezingen geven de inwoners de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de samenstelling van de raad.