Raadsleden

De gemeenteraad: - volksvertegenwoordiger - neemt de belangrijkste besluiten, en - controleert. Volksvertegenwoordiger ------- De raadsleden (23 in totaal) zijn bij de verkiezingen gekozen door de inwoners van de gemeente. De raad vertegenwoordigt op deze wijze de inwoners. Door bijvoorbeeld het afleggen van werkbezoeken, oriënteren de raadsleden zich op wat er speelt in de dorpen. Belangrijkste besluiten ------- De raad stelt het beleid vast en gaat over de gemeentefinanciën. In de raadsbijeenkomsten geeft de raad aan hoe hij bepaalde zaken geregeld zou willen zien. Het college van burgemeester en wethouders gaat daar dan mee aan de slag. Controleren ------- De raad benoemt de wethouders en beoordeelt of het college van burgemeester en wethouders de gemeente op een goede wijze bestuurt. De raad vergadert één keer per maand op donderdagavond over verschillende onderwerpen die in de gemeente spelen. Gemiddeld één keer per maand laat de raad zich op locatie in de gemeente informeren. Raadslid zijn is geen beroep. De meeste leden verrichten het raadswerk naast hun reguliere baan.

Accountantscommissie

De Accountantscommissie bereidt de behandeling van de jaarrekening en de accountantsverklaring in de raadsvergadering voor. De commissie organiseert ook de aanbestedingsprocedure voor een nieuw accountantscontract. De Accountantscommissie bestaat uit raadsleden.

Agendacommissie

In mandaat namens de gemeenteraad voert de commissie de volgende taken uit: a. Vaststellen (concept)agenda's voor de raad: o agenda voor de raadsvergadering; o kwartaal-/termijnagenda; o jaar-/lange termijnagenda. b. Aangeven van de status van de raadsvoorstellen: informerend, opiniërend of besluitvormend. c. Toetsen behandelrijpheid van de raadsvoorstellen (inclusief het ontwikkelen van algemene richtlijnen + nieuwe formats raadsvoorstellen). d. Voorbereiden van raadsvergaderingen en -debatten: met name presentatie, inspraak, uitnodigen betrokkenen en/of deskundigen (kortere termijn). De Agendacommissie bestaat uit raadsleden, die in de raadsvergadering van 28 februari 2019 worden benoemd..

Commissie communicatie

De taak van de Commissie Communicatie is om de gemeenteraad zo breed mogelijk in beeld te brengen. Denk hierbij aan hoorzittingen, excursies, werkbezoeken, interactieve processen, burgerparticipatie, informatiebijeenkosmten, maar ook het gebruik van de website en social media. In de commissie zitten raadsleden.

Fracties

Vergaderingen van de fracties ------- Raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een fractie. De fracties uit de gemeenteraad vergaderen ook afzonderlijk. De fracties vergaderen in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering, op donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum. Fractiespreekuur -------- U kunt met de fractieleden van gedachten wisselen over onderwerpen die in de raadsvergadering aan de orde komen. Maar ook algemene en persoonlijke problemen kunnen daar besproken worden. Wilt u naar het fractiespreekuur? Neem vooraf contact op met de griffie via de email, griffie@t-diel.nl of bel (0511) 460509 of 460808. Wilt u rechtstreeks in contact komen met (een van) de partijen? Bel of mail met de fractiesecretarissen.

Klankbordgroep nieuwe inrichting raadzaal en publiekshal

De huidige raadzaal en publiekshal zijn aan een opknapbeurt toe. Op 24 januari 2019 is de raad akkoord gegaan met de uitvoering van de herinrichting van de beide ruimtes. Daarvoor - en ook daarna - blijft de klankbordgroep actief. De taak van de klankbordgroep is: 1. vanuit de functie van de raad meedenken over de uitvoering van en de herinrichting van de raadzaal en publiekshal; 2. vanuit de functie van de raad meedenken bij de voorbereiding van de verdieping over de gewenste vergaderstijl; 3. monitoren van het proces. In de klankbordgroep zitten raadsleden.

Klankbordgroep Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid en is meer mogelijk. Er moeten daarom veel keuzes worden gemaakt. Er is een programma gestart en een programmagroep ingesteld. Binnen de mogelijkheden van de wet, wordt gewerkt aan een zodanig invulling dat recht wordt gedaan aan wat er in onze gemeente speelt. Ook om recht te doen aan de waarde van “beginspraak” Met andere woorden: als vertegenwoordiging van onze inwoners en samen met die inwoners, bepaalt het politiek bestuur welke koers wordt gevolgd. Ongeacht de uitkomst van die koers, wordt vanaf het begin aan ons politiek bestuur gevraagd mee te denken en koers te kiezen. Namens de raad zijn vijf leden lid van de klankbordgroep. Zij hebben als taak de invoering van de Omgevingswet te begeleiden en om informatiebijeenkomsten te organiseren.

Klankbordgroep Visie Tytsjerksteradiel

Op 18 februari 2016 besloot de gemeenteraad tot het instellen van deze klankbordgroep. Er ligt een nauw verband met de klankbordgroep Omgevingswet. In deze klankbordgroep zitten raadsleden.

Presidium

Het Presidium is het overleg van alle fractievoorzitters, de voorzitter van de gemeenteraad en de raadsgriffier. Binnen het Presidium wordt geen politiek bedreven, maar wordt vooral gekeken naar de algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden. De uitvoering van het dualisme en het evalueren van het functioneren van de raadsvoorzitter zijn taken die ook bij het Presidium thuishoren.

Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Als uitloper van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, is besloten ook op raadsniveau regelmatig contact tussen de beide raden te organiseren. Daarom is de Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld. Vanuit beide gemeentes zit een gelijk aantal raadsleden in de radenwerkgroep.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie ondersteunt daarmee de controlerende taak van de gemeenteraad. Met ingang van 1 januari 2015 vormt de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel een personele unie met de rekenkamercommissie van de gemeente Achtkarspelen. Dit betekent dat beide rekenkamercommissies bestaan uit dezelfde personen. Werkwijze ------- De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eens per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.De rekenkamercommissie legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten. Deze rapporten zijn wel openbaar en worden aan college en raad voorgelegd. Samenstelling rekenkamercommissie ------- In de rekenkamercommissie zijn geen raadsleden vertegenwoordigd. De commissie bestaat uit vier externe leden: •De heer A. Visser (Rolde) voorzitter •Mevrouw J. Westinga (Warten) plaatsvervangend voorzitter •De heer W.R. Zuurbier (Sneek) lid •De heer H. Halbersma (Dokkum) lid Bekijk de nevenfuncties van de leden. Secretaris is mevrouw A. Dam (adjunct-griffier) Contact -------- De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. Mocht u hiertoe besluiten, dan kunt u uw suggestie sturen naar rekenkamercommissie@t-diel.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Anna Dam (adjunct-griffier en secretaris van de rekenkamercommissie)), telefoon: (0511) 460 932, e-mail: rekenkamercommissie@t-diel.nl.

Werkgeverscommissie

De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. Namens de gemeenteraad zijn een aantal raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie. Zij voeren de besprekingen en nemen de besluiten over zaken als verlof, werkinstructies, aanstelling, beoordeling en beloning, beroep en bezwaar en alle overige personeelsaangelegenheden van de griffiemedewerkers. De Werkgeverscommissie rapporteert aan het Presidium.